• ประวัติโรงเรียน
 • พันธกิจ-เป้าประสงค์
 • คำขวัญ-วิสัยทัศน์
 • เอกลักษณ์-อัตลักษณ์
 • ข้อมูลอาคารสถานที่
 • โครงสร้างการบริหาร
 • ภารกิจในฐานะ
  โรงเรียนแกนนำ-
  ต้นแบบ
 • แผ่นพับแนะนำโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ทำเนียบครู
 • ทำเนียบครู คศ.3
Link

Facebook โรงเรียน
SAR
ผลการประเมิน
สมศ.รอบ 3
คะแนน NT ป.3
คะแนน NT ป.6
เพลงโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียนดอนตูม

ภารภิจพิเศษในฐานะโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนแกนนำ
นางสุนทรี  เล้าอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอุบล  ชวนะเกรียงไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเบญญาภา  กรสิริภัคกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)   สพป.นครปฐม เขต 1
250 หมู่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150  โทร.034-381116  โทรสาร 034-381643
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

 • โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
 • สถานศึกษาประเภทที่ 1
 • โรงเรียนต้นแบบในฝัน
 • โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
 • โรงเรียนนำร่องการพัฒนาภาษาไทย คณิตศาสตร์
  และวิทยาศาสตร์
 • โรงเรียนต้นแบบการสอนแบบ BBL
 • โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พ.ศ.2551
 • ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ประจำอำเภอดอนตูม
 • ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
  (Primary Education English Resource Center :
  PEER CENTER)
 • โรงเรียนนำร่องสถานศึกษา 3 ดี (3D)
 • ศูนย์อาเซียนศึกษาต้นแบบ ของ สพฐ.
 • โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา
  สพป.นครปฐม เขต 1
 • สถานศึกษาพอเพียง
นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
วิสัยทัศน์โรงเรียน :: ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม ความเป็นไทย ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  
 • 2554
 • 2555
 • 2556
 • 2557
ปีการศึกษา
Link น่าสนใจ
บรรยากาศของโรงเรียน